Michalovce

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Čistopis_Michalovce_text
B_Záväzná časť_MI_cistopis
C_1_Čistopis_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI
C_Vyhodnotenie PP_MI_čistopis

GRAFICKÁ ČASŤ
1_Širšie vzťahy
3_Urbanizmus_Michalovce_čistopis
7_Záber_PPF_Michalovce_čistopis

ZMENY A DOPLNKY č.3

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_MI_ZaD3
B_Záväzná časť_MI_ZaD3
C_Vyhodnotenie záberu PP_MI_ZaD3

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_ZaD 3
02_Záujmové územie_ZaD 3
03_Funkčné plochy_ZaD 3
06_Ochrana prirody_ZaD 3
07_Vyhodnotenie záberu PP_ZaD 3

ZMENY A DOPLNKY č.4

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD4_UPN-M Michalovce_Oznámenie_o strategickom dokum…
Textová časť_MI_ZaD4
Vyhodnotenie záberu PP_MI_ZaD4
Záväzná časť_MI_ZaD4

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_MI  ZaD 4
02_Záujmové územie  MI  ZaD 4
3a_Funkčné využitie_ZaD4 Mi
3b_Funkčné využitie_ZaD4 Mi
4b_Doprava_ZaD4 Mi
7a_Záber PF_ZaD4 Mi
7b_Záber PF_ZaD4 Mi

ZMENY A DOPLNKY č.5

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_MI_ZaD 5
B_Záväzná časť_MI_ZaD5
C_Záber PP_MI_ZaD5

GRAFICKÁ ČASŤ

02_Záujmové územie MI_ZaD 5
03_Funkčné využitie MI_ZaD 5
04_Dopravné vybavenie MI_ZaD 5
07_Vyhodnotenie záberu PP MI_ZaD 5

ZMENY A DOPLNKY č.6

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_MI_ZaD6
B_Záväzná časť_MI_ZaD 6
C_Zaber PP a LP_MI_ZaD 6
SEA_Oznámenie_ZaD 6_UPN-M Michalovce_strategický dokument

GRAFICKÁ ČASŤ

01 Širšie vzťahy MI_ZaD 6
02 Záujmové územie_MI_ZaD 6
03/A Funkčné využitie územia MI_ZaD 6
03/B Funkčné využitie územia MI_ZaD 6
03/C Funkčné využitie územia MI_ZaD 6
03/D Funkčné využitie územia MI_ZaD 6
03/E Funkčné využitie územia MI_ZaD 6
04/A Dopravné vybavenie MI_ZaD 6
04/B Dopravné vybavenie MI_ZaD 6
04/C Dopravné vybavenie MI_ZaD 6
04/D Dopravné vybavenie MI_ZaD 6
04/E Dopravné vybavenie MI_ZaD 6
05/A Vodné hospodárstvo MI_ZaD 6
05/D Vodné hospodárstvo MI_ZaD 6
05/E Vodné hospodárstvo MI_ZaD 6
06/A Energetika a spoje MI_ZaD 6
06/D Energetika a spoje MI_ZaD 6
06/E Energetika a spoje MI_ZaD 6
07/A Využitie záberu PF na nepoľnohospodárske účely MI_ZaD 6
07/B Využitie záberu PF na nepoľnohospodárske účely MI_ZaD 6
07/C Využitie záberu PF na nepoľnohospodárske účely MI_ZaD 6
07/E Využitie záberu PF na nepoľnohospodárske účely MI_ZaD 6
08_Ochrana prírody a ÚSES_MI ZaD6

ZMENY A DOPLNKY č.7

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_MI_ZaD7_návrh
B_Záväzná časť_MI_ZaD 7_návrh
C_Záber PP_MI_ZaD7_návrh
SEA – Oznámenie_ZaD 7_UPN-M Michalovce

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_Mi ZaD7
02_Záujmové územie_Mi ZaD7
03A_Komplexný výkres_Mi ZaD7
03B_Komplexný výkres_Mi ZaD7
03C_Komplexný výkres_Mi ZaD7
03D_Komplexný výkres_Mi ZaD7
03E_Komplexný výkres_Mi ZaD7
04C_Doprava_Mi ZaD7
04D_Doprava_Mi ZaD7
05C_Vodné hospodárstvo_Mi ZaD7
05D_Vodné hospodárstvo_Mi ZaD7
06B_Energetika a spoje_Mi ZaD7
06C_Energetika a spoje_Mi ZaD7
06D_Energetika a spoje_Mi ZaD7
07A_Záber PP_Mi ZaD7
07B_Záber PP_Mi ZaD7
07C_Záber PP_Mi ZaD7
07D_Záber PP_Mi ZaD7
08_Ochrana prírody_Mi ZaD7