Michalovce

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Čistopis_Michalovce_text
B_Záväzná časť_MI_cistopis
C_1_Čistopis_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI
C_Vyhodnotenie PP_MI_čistopis

GRAFICKÁ ČASŤ
1_Širšie vzťahy
3_Urbanizmus_Michalovce_čistopis
7_Záber_PPF_Michalovce_čistopis

ZMENY A DOPLNKY č.3

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_MI_ZaD3
B_Záväzná časť_MI_ZaD3
C_Vyhodnotenie záberu PP_MI_ZaD3

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_ZaD 3
02_Záujmové územie_ZaD 3
03_Funkčné plochy_ZaD 3
06_Ochrana prirody_ZaD 3
07_Vyhodnotenie záberu PP_ZaD 3

ZMENY A DOPLNKY č.4

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD4_UPN-M Michalovce_Oznámenie_o strategickom dokum…
Textová časť_MI_ZaD4
Vyhodnotenie záberu PP_MI_ZaD4
Záväzná časť_MI_ZaD4

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_MI  ZaD 4
02_Záujmové územie  MI  ZaD 4
3a_Funkčné využitie_ZaD4 Mi
3b_Funkčné využitie_ZaD4 Mi
4b_Doprava_ZaD4 Mi
7a_Záber PF_ZaD4 Mi
7b_Záber PF_ZaD4 Mi

ZMENY A DOPLNKY č.5

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_MI_ZaD5
B_Záväzná časť_MI_ZaD5
C_Záber PP_MI_ZaD5

GRAFICKÁ ČASŤ
02_Záujmové územie MI_ZaD 5
03_Komplexný výkres_ZaD 5_č
04_Doprava_ZaD5_č
07_Záber PP_ZaD5_č


ZMENY A DOPLNKY č.6

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_MI_ZaD6_č
B_Záväzná časť_MI_ZaD 6_č
C_Záber PP a LP_MI_ZaD 6_č
SEA_Oznámenie_ZaD 6_UPN-M Michalovce_strategický dokument

GRAFICKÁ ČASŤ
01 Širšie vzťahy MI_ZaD 6
02 Záujmové územie_MI_ZaD 6
03/A Funkčné využitie územia_ZaD6_č
03/B Funkčné využitie územia_ZaD6_č
03/C Funkčné využitie územia_ZaD6_č
03/D Funkčné využitie územia_ZaD6_č
03/E Funkčné využitie územia_ZaD6_č
04/A Dopravné vybavenie_ZaD6_č
04/B Dopravné vybavenie_ZaD6_č
04/C Dopravné vybavenie_ZaD6_č
04/D Dopravné vybavenie_ZaD6_č
05/A Vodné hospodárstvo_ZaD6_č
05/D Vodné hospodárstvo_ZaD6_č
06/A Energetika a spoje_ZaD6_č
06/C Energetika a spoje_ZaD6_č
06/D Energetika a spoje_ZaD6_č
06/E Energetika a spoje_ZaD6_č
07/A Záber PP_ZaD6_č
07/B Záber PP_ZaD6_č
07/C Záber PP_ZaD6_č
08_Ochrana prírody a ÚSES_MI ZaD6

ZMENY A DOPLNKY č.7 – čistopis

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD7_ÚPN mesta MI_Textová časť
B_ZaD7_ÚPN mesta MI_Záväzná časť
B1_ZaD7 Záväzná časť_Schéma_VPS
C_ZaD7_ÚPN mesta MI  Zaber poľnohospodárskej pôdy

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_Mi ZaD7_č
02_Záujmové územie_Mi ZaD7_č
03A_Komplexný výkres_Mi ZaD7_č
03B_Komplexný výkres_Mi ZaD7_č
03C_Komplexný výkres_Mi ZaD7_č
03D_Komplexný výkres_Mi ZaD7_č
04C_Doprava_Mi ZaD7_č
04D_Doprava_Mi ZaD7_č
05A_Vodné hospodárstvo_Mi ZaD7_č
05C_Vodné hospodárstvo_Mi ZaD7_č
05D_Vodné hospodárstvo_Mi ZaD7_č
06B_Energetika a spoje_Mi ZaD7_č
06C_Energetika a spoje_Mi ZaD7_č
06D_Energetika a spoje_Mi ZaD7_č
07A_Záber PP_Mi ZaD7_č
07B_Záber PP_Mi ZaD7_č
07C_Záber PP_Mi ZaD7_č
07D_Záber PP_Mi ZaD7_č
08_Ochrana prírody_Mi ZaD7_č
Mi_ZaD7 Schéma_VPS_č

ZMENY A DOPLNKY č.8 - čistopis

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť_MI_ZaD8 ÚPN M_č
B_Záväzná časť_MI_ZaD8 ÚPN M_č
C_Záber PP_ZaD8 ÚPN M_č

GRAFICKÁ ČASŤ
02_ZaD8 ÚPN M_Záujmové územie_čistopis
03A_ZaD8 ÚPN M_Komplexný výkres_čistopis
03B_ZaD8 ÚPN M_Komplexný výkres_čistopis
04_ZaD8 ÚPN M_Doprava_čistopis
05_ZaD8 ÚPN M_Vodné hospodárstvo_čistopis
06_ZaD8 ÚPN M_Energetika a spoje_čistopis
07_ZaD8 ÚPN M_Záber PP_čistopis
Schéma VPS ZaD8 ÚPN Mi_č

ZMENY A DOPLNKY č.9 - návrh

TEXTOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ