O nás

Náš ateliér pôsobí na trhu od roku 1996. Špecializuje sa na spracovanie územných plánov obce /mesta, architektonických štúdií a komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb. Naša kancelária dokáže komplexne zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby ako celok, alebo po jej jednotlivých stupňoch.

Špecializujeme sa na prípravu urbanisticko-architektonických zámerov s vložením myšlienky a jej rozpracovaním do architektonického alebo urbanistického diela. Podľa dohody s klientom zabezpečíme spracovanie nasledujúcich stupňov PD:

 • urbanistická štúdia
 • územný plán zóny
 • územný plán obce / mesta
 • architektonická štúdia
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • projekt pre realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • statické posúdenie stavieb

Predmetom činnosti architektonickej kancelárie je:

 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti – rodinné a bytové domy, hotely, reštauračné zariadenia, administratívne budovy, školy, polyfunkčné objekty, penzióny, domovy dôchodcov, centrá zdravotno – sociálnej starostlivosti, rekreačno – športové areály a zariadenia voľného času a kultúry.
 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (územný plán regiónu, územný plán obce/mesta, územný plán zóny, zmeny a doplnky jestvujúcich územných plánov)
 • vykonávanie projektového a stavebného manažmentu
 • výkon stavebného dozoru
 • statické posúdenie stavieb
 • technické poradenstvo