Senné – Územný plán obce

ZMENY A DOPLNKY č.1/2020

Textová časť
A_ZaD1_Textová časť_ÚPN O Senné
B_ZaD1_Záväzná časť_ÚPN O Senné
C_ZaD1_Vyhodnotenie záberu PP_ÚPN O Senné

Grafická časť
2_Záujmové územie
3_Komplexný výkres a doprava
6_Záber poľnohospodárskej pôdy
7_Ochrana prírody

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SENNÉ

Textová časť
A: Návrh – Textová časť
B: Návrh – Záväzná časť
C: Návrh – Vyhodnotenie záberu PP a LP
C1: Bilancia záberu PP a LP

Grafická časť
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia a doprava
04_Energetika a spoje
05_Vodné hospodárstvo
06_Vyhodnotenie záberu PP a LP
07_Ochrana prírody a krajiny