Senné – Územný plán obce

ZMENY A DOPLNKY č.1/2020

Textová časť
A_ZaD1_Textová časť_ÚPN O Senné č
B_ZaD1_Záväzná časť_ÚPN O Senné č
C_ZaD1_Vyhodnotenie PP_ÚPN O Senné č

Grafická časť
02 Z1_Záujmové územie
03 Z1_Komplexný výkres a doprava
06 Z1_Záber poľnohospodárskej pôdy
07 Z1_Ochrana prírody
Schéma VPS ZaD č.1 ÚPN obce Senné

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SENNÉ

Textová časť
A: Návrh – Textová časť
B: Návrh – Záväzná časť
C: Návrh – Vyhodnotenie záberu PP a LP
C1: Bilancia záberu PP a LP

Grafická časť
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia a doprava
04_Energetika a spoje
05_Vodné hospodárstvo
06_Vyhodnotenie záberu PP a LP
07_Ochrana prírody a krajiny