Senné – Územný plán obce

ZMENY A DOPLNKY č.2/2023

Textová časť
A Textová časť ZaD2 ÚPN-O Senné návrh
B Záväzná časť ZaD2 ÚPN-O Senné návrh
C Záber PP a LP ZaD2 ÚPN-O Senné návrh

Grafická časť
2_Záujmové územie_Senné Z2_n
3_Komplexný výkres a doprava_Senné Z2_n
6_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Senné Z2_n

ZMENY A DOPLNKY č.1/2020

Textová časť
A_ZaD1_Textová časť_ÚPN O Senné č
B_ZaD1_Záväzná časť_ÚPN O Senné č
C_ZaD1_Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN O Senné č

Grafická časť
02 Z1_Záujmové územie
03 Z1_Komplexný výkres a doprava
06 Z1_Záber poľnohospodárskej pôdy
07 Z1_Ochrana prírody
Schéma VPS ZaD č.1 ÚPN obce Senné

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SENNÉ

Textová časť
A: Návrh – Textová časť
B: Návrh – Záväzná časť
C: Návrh – Vyhodnotenie záberu PP a LP
C1: Bilancia záberu PP a LP

Grafická časť
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia a doprava
04_Energetika a spoje
05_Vodné hospodárstvo
06_Vyhodnotenie záberu PP a LP
07_Ochrana prírody a krajiny