Územný plán obce Blatné Remety: Zmeny a doplnky č.1

-

Blatné Remety: Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_návrh
02_Záujmové územie_návrh
03_Funkčné využitie územia_návrh


ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ: Blatné Remety; Blatná Polianka; Svätuš

TEXTOVÁ ČASŤ
A_text_BRBPSv
B_Záväzná časť_BRemety
C_Vyhodnotenie PP_BRBPS
Rekapitulácia záberu PP

GRAFICKÁ ČASŤ
02_Záujmové_BR_BP_Sv
03_Urbanizmus_BR
04_Energetika_BR
05_Voda_Kanál_BR
06_Záber_poľnohospodárskej pôdy_BR