Územný plán zóny: Vinianske jazero


TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_UPN Z_Vinianske jazero – návrh
B_Záväzná časť_UPN Z  Vinianske jazero – návrh
C_CO doložka_UPN Z_Vinianske jazero – návrh

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy
02_Urbanistický návrh
03_Doprava
04_Technické vybavenie
05_Regulácia územia
06_Doložka civilnej ochrany

Zmeny a doplnky č.1: ÚPN-Z Vinianske jazero

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD1  Textová časť:_UPN Z_Vinianske jazero
B_ZaD1_Záväzná časť:_UPN Z Vinianske jazero
C_ZaD1_Doložka civilnej ochrany:_UPN Z_Vinianske jazero

GRAFICKÁ ČASŤ

2a_Komplexný návrh
2b_Komplexný návrh
5a_Výkres regulácie územia
5b_Výkres regulácie územia
6_Doložka civilnej ochrany