Drahňov

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Čistopis_Textová časť_Drahňov
B_Čistopis_Záväzná časť_Drahňov
C1 Bilancia záberu PP LP_Drahnov
C2_Rekapitulácia záberu PP LP_Drahňov
C_Vyhodnotenie PP LP_Drahňov

GRAFICKÁ ČASŤ
01Dr_Širšie vzťahy
02Dr_Záujmové územie
03Dr_Urbanizmus a doprava
04Dr_Vodné hospodárstvo
05Dr_Energetika
06Dr_Záber pôdneho fondu
07Dr_Ochrana prírody

ZMENY A DOPLNKY č.1/2012

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD 1_Textova časť_Drahňov
B_ZaD 1_Zaväzna časť_Drahnov
C_ZaD 1_Vyhodnotenie PP LP_Drahňov

GRAFICKÁ ČASŤ
01_
ZaD 1_Širšie vzťahy Drahňov
02_ZaD 1_Zaujmové územie KU_Drahňov
03A_
ZaD 1_Urbanizmus a doprava
03B_
ZaD 1_Urbanizmus a doprava
03C_
ZaD 1_Urbanizmus a doprava
03D_
ZaD 1_Urbanizmus a doprava
03E_
ZaD 1_Urbanizmus a doprava
07_ZaD 1_Ochrana prírody