Územný plán obce REGETOVKA

ZMENY A DOPLNKY č. 1

Textová časť
A_ZaD1_UPN-O Regetovka_textová časť n
B_ZaD1_UPN-O Regetovka_záväzná časť n
C_ZaD1_UPN-O Regetovka_záber pôdy a LP n
SEA ZaD1_Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Regetovka

Grafická časť
01_Širšie vzťahy_n
02_Záujmové územie_n
03_Komplexný výkres_n
04_Vodné hospodárstvo_n
05_Energetika_n
06_Ochrana prírody_n
07_Záber PP a LP_n
Schéma ZČ a VPS