Malé Trakany

ZMENY A DOPLNKY č. 1

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ZaD1_Textová časť M Trakany
B_ZaD1_Záväzná časť_M Trakany
C_ZaD1_Záber PPa LP_M Trakany

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy
02_Komplexný výkres katastrálneho územia
03_Výkres ochrany prírody
04_Komplexný výkres funkčného využitia a doprava
06_Záber PP na nepoľnohospodárske účely