Čičarovce

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ: Obec ČIČAROVCE

TEXTOVÁ ČASŤ:
A_Čelný list text_Čičarovce
A_Čistopis_Textová časť
B_Čistopis_Záväzná časť_Čičarovce
C_Tabuľka_BILANCIA PP LP
C_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Čičarovce

GRAFICKÁ ČASŤ
3_Funkčné využitie územia, doprava_Čičarovce
6_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Čičarovce

ZMENY A DOPLNKY č.3: Obec ČIČAROVCE

TEXTOVÁ ČASŤ:
ZaD3_Textová časť
ZaD3_Vyhodnotenie záberu PP
ZaD3_Záväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ:
01_Širšie vzťahy_ZaD3
02_Záujmové územie_ZaD3
03_Funkčné využitie územia_ZaD3
05_Energetika_ZaD3
06_Vyhodnotenie záberu PP_ZaD3