Streda nad Bodrogom

Textová časť:

ZaD 1_UPN-O :_Textová časť
ZaD 1_UPN-O :_Vyhodnotenie záberu PP a LP
ZaD 1_UPN-O :_Zaväzná časť

Grafická časť:

ZaD 1_UPN-O :_1 Komplexný návrh a doprava
ZaD 1_UPN-O :_4 Záber PP a LP
ZaD 1_UPN-O :_5 Katastrálne územie a OP
ZaD 1_UPN-O :_6 Širšie vzťahy