Územný plán obce Hatalov

Textová časť
A_ZaD1_UPN Hatalov_textová časť_c
C_ZaD1_UPN Hatalov_záber pôdy c

Grafická časť
01_Širšie vzťahy Hatalov_ZaD1 c
02_Záujmové územie Hatalov_ZaD1
03_Komplexný výkres Hatalov_ZaD1
05_Dopravné vybavenie Hatalov_ZaD1
06a_Vodné hospodárstvo Hatalov_ZaD1
06b_Energetika Hatalov_ZaD1
08_Záber PP_ZaD1