Územný plán obce Kamienka. Zmeny a doplnky č. 1

TEXTOVÁ ČASŤ
A_ ZaD1_ÚPN Obce Kamienka_Textová časť_n
B_ZaD1 ÚPN Obce Kamienka_Záväzná časť_n
C_ZaD1 ÚPN Obce Kamienka_Záber pôdy_n
SEA_ZaD1_ÚPN-O Kamienka

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_n
02_Záujmové_územie_n
03_Komplexný_výkres_n
06_Energetika_n
07_Záber PP_n
08_Schéma VPS_n