ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BEŇATINA – návrh

TEXTOVÁ ČASŤ

A_návrh_UPN Beňatina_Textová časť
B_návrh UPN Beňatina_Záväzná časť
C_návrh UPN Beňatina_Záber poľnohospodárskej pôdy
C1 návrh Schéma VPS

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_n
02_Záujmové územie_n
03_Komplexný výkres funkčného využitia územia_n
04_Vodné hospodárstvo_n
05_Energetika_n
06_Záber PP_n
07_Ochrana prírody_n
Schéma VPS_n