ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BEŇATINA – koncept

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_koncept_UPN Beňatina
B_Záväzná časť_koncept_UPN Beňatina
C_Záber budúceho použitia PP a LP_koncept_UPN Beňatina

GRAFICKÁ ČASŤ

1_Širšie vzťahy
2_Záujmové územie M1:10000
3_Komplexný návrh var.I M 1:2000
3_Komplexný návrh var.II M 1:2000
4_Vodné hospodárstvo
5_Energetika a spoje
6_Záber poľnohospodárskej pôdy
7_Ochrana prírody
Beňatina koncept: Schéma VPS