Veľaty

__________________
ZMENY A DOPLNKY č.2

Grafická časť

01_Širšie vzťahy
02_Funkčné využitie katastrálneho územia
03a_Funkčné využitie zastavaného územia
03b_Funkčné využitie zastavaného územia
05_Energetika a spoje
06a_Vyhodnotenie záberu PP
06b_Vyhodnotenie záberu PP
07_Ochrana prírody

Textová časť

Oznámenie o strategickom dokumente  ZaD č2 ÚPN Obce Veľaty
ZaD 2_Textová časť_ÚPN O Veľaty
ZaD 2_Vyhodnotenie záberu PP a LP_ÚPN O Veľaty
ZaD 2_Záväzná časť_ÚPN O Veľaty
_____________________________

ZMENY A DOPLNKY č.1

Grafická časť

2_Záujmové územie
3a_Funkčné využitie zastavaného územia
3b_Funkčné využitie zastavaného územia
4a_Vodné hospodárstvo
5a_Energetika a spoje
7a_Vyhodnotenie záberu PF
7b_Vyhodnotenie záberu PF

Textová časť

A_ZaD 1_Textová časť_Veľaty
B_ZaD 1_Zaväzná časť_Veľaty
C_ZaD 1_Vyhodnotenie záberu PF_Veľaty

______________________________

Ú P D

Grafická časť

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie územia, doprava
04_Vodné hospodárstvo
05_Energetika, spoje
06_Vyhodnotenie záberu PP a LP
07_Ochrana prírody, ÚSES

Textová časť

A: Návrh, textová časť
B: Návrh, záväzná časť
C: Vyhodnotenie záberu PP a LP
C1: Rekapitulácia – bilancia PP a LP