Územný plán obce Trhovište

ČISTOPIS

TEXTOVÁ ČASŤ

A_UPN Trhovište_Textová časť
B_UPN Trhovište_Záväzná časť
C_UPN Trhovište_Vyhodnotenie záberu PP

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Komplexný výkres
04_Doprava
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika a spoje
07_Záber PP a LP
08_Ochrana prírody
Schéma VPS