Územný plán obce Trhovište

KONCEPT

TEXTOVÁ ČASŤ
A_koncept_UPN Trhovište_Textová časť
B_koncept_UPN Trhovište_Záväzná časť
C_koncept_UPN Trhovište_Vyhodnotenie záberu PP

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_Trhovište
02_Záujmové územie_Trhovište
03_Komplexný výkres _Trhovište – variant 1
03_Komplexný výkres _Trhovište – variant 2
04_Dopravné vybavenie_Trhovište
05_Vodné hospodárstvo_Trhovište
06_Energetika a spoje_Trhovište
07_Záber PP a LP_Trhovište
08_Ochrana prírody_Trhovište