Územný plán obce Novosad

Zmeny a doplnky č.2

Textová časť
A_ZaD 2_UPN-O Novosad_Textová časť
B_ZaD 2_UPN-O Novosad_Vyhodnotenie záberu PP
C_ZaD 2_UPN-O Novosad_Záväzná časť
Oznámenie_o strategickom dokumente ZaD 2 ÚPN O Novosad

Grafická časť
01_Z2_Komplexný výkres a doprava
03_Z2_Vyhodnotenie záberu PP
04_Z2_Katastrálne územie a ochrana prírody
Z2_Schéma VPS
Z2_Schéma záväzných častí

Zmeny a doplnky č.1

Textová časť
A_ZaD 1_Textová časť_čistopis
B_ZaD 1_Vyhodnotenie záberu PP_čistopis
C_ZaD 1_Záväzná časť_čistopis

Grafická časť
1_Komplexný výkres a doprava_č
3_Vyhodnotenie záberu PP_č
5_Širšie vzťahy_č