Blatné Revištia

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE – návrh

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Textová časť_UPN Obce BRevištia
B_Záväzná časť_UPN Obce BRevištia
C_Vyhodnotenie záberu PP_UPN Obce BRevištia

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy_BRevištia
02_Záujmové územie_BRevištia
03_Komplexný urbanistický návrh_BRevištia
04_Dopravné vybavenie_BRevištia
05_Vodné hospodárstvo_BRevištia
06_Energetika a spoje_BRevištia
07_Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy_BRevištia
08_Ochrana prírody_BRevištia