Územný plán obce Záhor

TEXTOVÁ ČASŤ:

A_Návrh_Textová časť_ÚPN Záhor
B_Návrh_Záväzná časť_Záhor
C_Návrh_Vyhodnotenie záberu PP_Záhor

GRAFICKÁ ČASŤ:

01_Širšie vzťahy_Záhor
02_Záujmové územie_Záhor
03_Komplexné využitie územia_Záhor
04_Dopravné vybavenie_Záhor
05_Vodné hospodárstvo_Záhor
06_Energetika_Záhor
07_Vyhodnotenie záberu PF_Záhor
08_Ochrana prírody_Záhor