Zemplínske Jastrabie

TEXTOVÁ ČASŤ

A_Návrh_Textová časť_Zemplínske Jastrabie
B_Návrh_Záväzná časť_Zemplínske Jastrabie
C_Návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Zemplínske Jastrabie

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy ZJastrabie
02_Záujmové územie ZJastrabie
03_Funkčné využitie územia ZJastrabie
04_Dopravné vybavenie ZJastrabie
05_Vodné hospodárstvo ZJastrabie
06_Energetika a spoje ZJastrabie
07_Záber pôdneho fondu ZJastrabie
08_Ochrana prírody ZJastrabie