Spoločný územný plán obcí Krčava a Orechová

OBEC ORECHOVÁ

ZMENY A DOPLNKY č.1
Textová časť
A_ZaD1 ÚPN-O Orechová_Textová časť_návrh
B_ZaD1 ÚPN-O Orechová_ Záväzná časť_návrh
C_ZaD1 ÚPN-O Orechová_Záber poľnohospodárskej pôdy_návrh
SEA_ZaD1 ÚPN O Obce Orechová

Grafická časť
02_Záujmové územie_ZaD1 návrh
03_Komplexný výkres_ZaD1 návrh
05_Energetika a spoje_ZaD1 návrh
06_Záber poľnohospodárskej pôdy_ZaD1 návrh

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ORECHOVÁ
Textová časť
A_čistopis_Textova časť_Orechová
B_čistopis_Zavazna cast_Orechová
C_čistopis_Vyhodnotenie záberu pôdy_Orechová

Grafická časť
01_Širšie vzťahy_Orechová
02_Záujmové územie_Orechová
03_Komplexný výkres_Orechová
04_Vodné hospodárstvo_Orechová
05_Energetika_Orechová
06_Záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov_Orechová
07_Ochrana prírody_M_USES
Schéma: Verejnoprospešné stavby