Územný plán obce Michaľany: Zmeny a doplnky č.1

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD1_UPN Michaľany_Textová časť
B_ZaD1_UPN Michaľany_Záväzná časť
C_ZaD1_UPN Michaľany_Záber poľnohospodárskej pôdy
0 SEA ZaD1_Oznámenie_UPN Michaľany

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Komplexný návrh_n
02_Technická infraštruktúra_n
03_Záber poľnohospodárskej pôdy_n
04_Záujmové územie_n
05_Širšie vzťahy_n