Spoločný ÚPN obcí Podhoroď a Ruská Bystrá

Oznámenie

Oznámenie o prerokovaní Návrhu UPN-O Podhoroď a Ruská Bystrá

NÁVRH

Textová časť
A_Návrh-Podhoroď a Ruská Bystrá
B_Návrh-Záväzná časť_Podhoroď
B_Návrh_Záväzná časť_Ruská Bystrá
C_Návrh- Vyhodnotenie záberu PP a LP

Grafická časť
01_Širšie vzťahy:_Podhoroď_R.Bystrá
02_Záujmové územie
03_Funkčné plochy a doprava: Podhoroď
03_Funkčné plochy a doprava:_R. Bystrá
04_Vodné hospodárstvo:_Podhoroď
04_Vodné hospodárstvo:_R.Bystrá
05_Energetika:_Podhoroď
05_Energetika:_R.Bystrá
06_Záber PP a LP:_Podhoroď
06_Záber PP a LP:_R.Bystrá
07_Ochrana prírody