Územný plán obce Koňuš

NÁVRH

TEXTOVÁ ČASŤ
A_Textová časť ÚPN-O Koňuš_návrh
B_Záväzná časť ÚPN-O Koňuš_návrh
C_Záber PP a LP ÚPN-O Koňuš_návrh

GRAFICKÁ ČASŤ
01_Širšie vzťahy_Koňuš_n
02_Záujmové územie_Koňuš_n
03_Komplexný výkres_Koňuš_n
04_Vodné hospodárstvo_Koňuš_n
05_Energetika_Koňuš_n
06_Záber PP_Koňuš_n
07_Ochrana prírody_Koňuš_n
08_Schéma VPS_Koňuš_n