ÚPN mesta Sobrance, ZaD č.5

TEXTOVÁ ČASŤ
A Textová časť ZaD5 ÚPN M Sobrance
B Záväzná časť ZaD5 ÚPN M Sobrance

GRAFICKÁ ČASŤ
2_Funkčné využitie katastrálneho územia
3_Komplexný urbanistický návrh
8_Verejnoprospešné stavby