ÚPN obce Budkovce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE: Zmeny a doplnky č.2

Textová časť
A Textová časť ZaD2 ÚPN-O Budkovce n
B Záväzná časť ZaD2 ÚPN-O Budkovce n
C Záber pôdy a lesných pozemkov ZaD2 ÚPN-O Budkovce n
SEA ZaD2 ÚPN-O Budkocve Oznámenie na ŽP

Grafická časť
02_Záujmové územie_Z2_n
03_Komplexný výkres_Z2_n
06_Energetika_Z2_n
07_Záber PP_Z2_n


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE: Zmeny a doplnky č.1

Textová časť

Grafická časť
1_Širšie vzťahy_č
2_Záujmové územie_č
3a_Komplexný výkres_č
3b_Komplexný výkres_č
4_Doprava_č
7a_Záber PP_č
7b_Záber PP_č

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Textová časť
A_čistopis_Textová časť_Budkovce
B_čistopis_Záväzná časť_Budkovce
C_čistopis_Vyhodnotenie záberu PP_Budkovce

Grafická časť
01_Širšie vzťahy
02_Záujmové_územie
03_Funkčné využitie územia
04_Dopravné vybavenie
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika, spoje
07_Záber poľnohospodárskej pôdy
08_Ochrana prírody