ÚPN obce Budkovce

Čistopis územného plánu

Textová časť

A_čistopis_Textová časť_Budkovce
B_čistopis_Záväzná časť_Budkovce
C_čistopis_Vyhodnotenie záberu PP_Budkovce

Grafická časť

01_Širšie vzťahy
02_Záujmové_územie
03_Funkčné využitie územia
04_Dopravné vybavenie
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika, spoje
07_Záber poľnohospodárskej pôdy
08_Ochrana prírody