Leles – Zmeny a doplnky č.2

TEXTOVÁ ČASŤ

A_ZaD2_Textová časť ÚPN obce Leles
B_ZaD2_Záväzná časť ÚPN obce Leles
C_ZaD2_Záber PPa LP_ÚPN obce Leles

GRAFICKÁ ČASŤ

1_Širšie vzťahy
2_Komplexný výkres katastrálneho územia
3a_Komplexný výkres
3b_Komplexný výkres
6a_Energetika
6b_Energetika
7_Ochrana prírody
8a_Záber PP
8b_Záber PP