Územný plán obce BOŤANY – ZaD č.3

TEXTOVÁ ČASŤ

1_ZaD3_UPN Obce Boťany:_Textová časť a vyhodnotenie Pp a LP
2_ZaD3_UPN Obce Boťany:_Zaväzná časť_úplné znenie
ZaD3_UPN Obce Boťany: Oznámenie_strategicky dokument

GRAFICKÁ ČASŤ

02_Záujmové územie
03a_Komplexný výkres
03b_Komplexný výkres
04_Verejnoprospešné stavby
07_Záber poľnohospodárskej pôdy