Uzemný plán mesta DETVA, ZaD č.4

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD 4_Smerná časť_ÚPN mesta Detva_návrh
ZaD 4_Záväzná časť ÚPN mesta Detva_navrh

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy Detva ZaD4
02_Komplexný výkres 10000 Detva ZaD4
03_Komplexný výkres 5000 Detva ZaD4
05_Výkres dopravy 10000 Detva ZaD4
06_Výkres dopravy 5000 Detva ZaD4
08_Zásobovanie vodou a kanalizácia 10000 Detva ZaD4
09_Zásobovanie vodou a kanalizácia 5000 Detva ZaD4
10_Zásobovanie elektrinou 10000 Detva ZaD4
11_Zásobovanie elektrickou energiou 5000 Detva ZaD4
12_Zásobovanie plynom 10000 Detva ZaD4
13_Zásobovanie plynom 5000 Detva ZaD4
14_Výkres ochrany prírody 10000 Detva ZaD4
15_Výkres ochrany PP 10000 Detva ZaD4
16_Výkres ochrany PP 5000 Detva ZaD4