Uzemný plán mesta DETVA, ZaD č.5

TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD5_UPN-Mesta Detva_textová časť_n
ZaD5_UPN-Mesta Detva_záväzná časť_n

GRAFICKÁ ČASŤ

01_Širšie vzťahy M1:50000_návrh
02_Komplexný návrh M1:10000_návrh
03_Komplexný návrh M1:5000_návrh
06_Doprava M1:5000_návrh
09_Vodné hospodárstvo_M1:5000_návrh
11_Elektro M1:5000_návrh
13_Plyn M1:5000_návrh
14_Ochrana prírody_návrh
15_Záber PP M1:10000_návrh
16_Záber PP M1:5000_návrh
18_Schéma VPS_návrh