Uzemný plán mesta DETVA, ZaD č.4

TEXTOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ