Spoločný ÚPN obcí: Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce

ČISTOPIS

Obec Lastomír

TEXTOVÁ ČASŤ

A_c_Textová časť_Lastomír
B_c_Záväzná časť_Lastomír
C_c_Vyhodnotenie záberu PP_Lastomír

GRAFICKÁ ČASŤ

01-LSKŠ_Širšie vzťahy
02-LSKŠ_Záujmové územie
03-L_Komplexný výkres funkčného využitia zastavaného územia
04-L_Dopravné vybavenie
05-L_Vodné hospodárstvo
06-L_Energetika a spoje
07-L_Záber poľnohospodárskej pôdy
08-LSKŠ_Ochrana prírody

Obec Sliepkovce

TEXTOVÁ ČASŤ

A_c_Textová časť_Sliepkovce
B_c_Záväzná časť_Sliepkovce
C_c_Vyhodnotenie záberu PP_Sliepkovce

GRAFICKÁ ČASŤ

03-S_Komplexný výkres funkčného využitia zastavaného územia
04-S_Dopravné vybavenie
05-S_Vodné hospodárstvo
06-S_Energetika a spoje
07-S_Záber poľnohospodárskej pôdy

Obec Krásnovce

TEXTOVÁ ČASŤ

A_c_Textová časť_Krásnovce
B_c_Záväzná časť_Krásnovce
C_c_Vyhodnotenie záberu PP_Krásnovce

GRAFICKÁ ČASŤ

03-K_Komplexný výkres funkčného využitia zastavaného územia
04-K_Dopravné vybavenie
05-K_Vodné hospodárstvo
06-K_Energetika a spoje
07-K_Záber poľnohospodárskej pôdy

Obec Šamudovce

TEXTOVÁ ČASŤ

A_c_Textová časť_Šamudovce
B_c_Záväzná časť_Šamudovce
C_c_Vyhodnotenie záberu PP_Šamudovce

GRAFICKÁ ČASŤ

03-Š_Komplexný výkres funkčného využitia zastavaného územia
04-Š_Dopravné vybavenie
05-Š_Vodné hospodárstvo
06-Š_Energetika a spoje
07-Š_Záber poľnohospodárskej pôdy